Ochranná maska KN95
search
  • Ochranná maska KN95
  • Ochranná maska KN95

Ochranná maska KN95 4 vrstvová

3,50 €   s DPH

2,92 €   bez DPH

Ochranná maska KN95 4 vrstvová 

Množstvo

UPOZORNENIE: Tento tovar môžu objednávať len tie osoby, ktoré spĺňajú nižšie uvedené požiadavky v bodoch a) - h).

Predaj respirátorov FFP2, KN95 je určený výhradne pre „ľudí prvej línie“, ako upravuje zákon č. 69/2020 Z.z.

a) poskytovateľovi zdravotnej starostlivosti, ktorý poskytuje zdravotnú starostlivosť na území Slovenskej republiky,

b) zdravotníckemu pracovníkovi, ktorý vykonáva zdravotnícke povolanie na území Slovenskej republiky,

c) orgánom štátnej správy alebo územnej samosprávy,

d) právnickej osobe alebo fyzickej osobe-podnikateľovi, ktorá je podľa osobitného predpisu) povinná zabezpečovať tieto osobné ochranné prostriedky a vykonáva práce uvedené v prílohe tohto zákona, pri ktorých je používanie týchto osobných ochranných prostriedkov nevyhnutné z dôvodu ochrany života a zdravia,

e) právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá má uzatvorenú zmluvu o zabezpečení vykonávania prehliadok mŕtvych tiel s Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad pre dohľad“),

f) právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorá poskytuje pohrebné služby na území Slovenskej republiky,

g)zamestnancovi súdnolekárskeho a patologickoanatomického pracoviska úradu pre dohľad,

h) osobe, pri ktorej na to existujú zdravotné dôvody,

Celé znenie : https://www.epi.sk/zz/2020-69

Možnosť použitia respirátoru je obmedzená, bežne sa odporúča maximálne 1 deň. Ak sa vám dýcha s ťažkosťami, cítite v ústach pachuť, vymeňte respirátor za nový.

Upozornenie: V prostredí nebezpečenstva nákazy vírusmi alebo baktériami má slúžiť tento typ respirátoru iba ako jednorazový. Akákoľvek manipulácia a znovunasadenie už použitého respirátoru môžu byť nebezpečné pre vaše zdravie, nakoľko filtračná časť môže byť kontaminovaná vírusmi alebo baktériami.